Sighișoara – Sănătatea ta Contează

Descrierea proiectului

 AP1.32 „Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile” Apelul de proiecte Nr. 1 „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romi”, program coordonat de Ministerul Sănătății și derulat în parteneriat cu Municipiul Sighișoara, apel finanțat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Prin implementare proiectului „Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile”, Municipiul Sighișoara își propune:

  • îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru 1900 de persoane din grupurile vulnerabile de pe raza unitatății administativ teritoriale a municipiului Sighișoara, dintre care 15% persoane de etnie romă;
  • îmbunătățirea infrastructurii de sănătate din zone izolate;
  • creșterea nivelului de conștientizare cu privire la sănătate și prevenție în rândul adulților și copiilor și dezvoltarea abilităților în rândul profesioniștilor din sănătate și al personalului autorităților publice locale.

În urma analizei de oportunitate, s-a constatat cu prioritate nevoia creșterii accesului la servicii medicale în comunități izolate cu caracter rural ale UAT Sighișoara, lipsite de infrastructură de sănătate (fără medici de familie, dispensar etc.). Astfel, prin proiect este vizată înființarea Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” în satul Hetiur, care va funcționa ca centru comunitar de sănătate, funcțional și complet echipat pentru a furniza către grupul țintă servicii medicale de tip generalist (medicină internă, pediatrie, recuperare medicală și kinetoterapie pentru copii și adulți) și analize medicale.

Tot aici va funcționa Centrul de Voluntariat ”SPERANȚA” în care cel puțin 50 de voluntari vor fi instruiți să acrorde prim-ajutor și vor fi implicați în monitorizarea stării de sănătate a vârstnicilor, a bolnavilor cronici, a persoanelor nedeplasabile din comunitate. De asemenea, aceștia vor evalua și parametri pacienților (măsurare tensiunii arteriale, măsurarea glicemiei, etc.) și vor raporta rezultatele în dosarul medical al pacientului.

Complementar Centrului ca punct medical fix, prin proiect se va înființa o unitate medicală mobilă, de tip caravană medicală, ”CARAVANA MOBILĂ” care se va deplasa bilunar în zone urbane marginalizate și în zone rurale izolate.

Astfel, o echipă interdisciplinară de medici va efectua consultații și analize medicale membrilor grupului țintă. Evaluarea stării de sănătate a populației vulnerabile va fi dublată de o campanie amplă de informare și creștere a gradului de conștientizare cu privire la cele mai răspândite patologii și factorii de risc, importanța prevenției etc.

La centrul medical vor fi organizate ateliere de sănătate în cadrul cărora experți din sănătate cu diverse arii de specializare medicală vor ține prezentări pe teme diverse.

Un Ghid ilustrat de educație pentru sănătate pentru adulți și copii va fi diseminat în rândul beneficiarilor și va fi disponibil și în format electronic pe website-ul proiectului.

Ghidul va fi structurat în trei secțiuni majore:

  1. Sănătatea mamei și a copilului și sănătate reproductivă;
  2. Sănătatea adultului și vârstnicului;
  3. Sănătate mintală.

Ghidul va conține informații relevante cu privire la factorii de risc, prevenție, conduită și tratament într-un limbaj accesibil publicului larg. De asemenea, educația pentru sănătate va fi promovată în rândul celor mici prin organizarea unor activități de tip ”școala de vară”, în urma cărora 120 de copii și adolescenți vor beneficia de activități educative cu privire la sănătate, igienă, alimentație.

Pentru a potența impactul pozitiv pe termen mediu și lung al proiectului, sunt prevăzute activități de instruire a 12 specialiști din sănătate în managementul calității serviciilor medicale și activități de cooperare bilaterală cu experți din statul donor, în urma cărora personalul autorităților publice locale vor beneficia de training în dezvoltarea unor politici de sănătate publică incluzivă și bună guvernare și a unor modele inovative de servicii publice de sănătate și socio-medicale.

Grupul țintă principal al proiectului este format din 1900 de persoane de toate vârstele, cu o distribuiție relativ echilibrată de gen, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Sighișoara și zonele limitrofe, aflate într-o stare de vulnerabilitate conform criteriilor prevăzute prin Ghidul Aplicantului. Se estimează ca un minim de 15% din membri grupului țintă principal va fi format din cetățeni de etnie romă.

Mare parte a grupului țintă provine din așezările rurale, sate și cătune, ale municipiului Sighișoara: Hetiur, Soromiclea, Aurel Vlaicu, Rora, Venchi, Viilor, care numără peste 1600 de locuitori. De asemenea, municipiul Sighișoara numără mai multe zone urbane marginalizate cu populație preponderent aparținând minorității rome. Toate aceste comunități sunt afectate de un grad de acoperire deficitar cu servicii medicale, care variază de la insuficient la inexistent.

În zonele rurale, nu funcționează în prezent cabinete de medicină de familie, dispensare sau alte tipuri de unități de asistență medicală primară, astfel că locuitorii sunt nevoiți să parcurgă drumul până în Sighișoara unde găsesc cele mai apropiate unități sanitare.

Lipsa accesului la servicii de sănătate implică nu doar costuri financiare și de timp de multe ori prohibitive pentru cei mai vulnerabili dintre locuitori, dar și costuri de sănătate însemnate. Amânarea consulturilor și controalelor medicale, renunțarea la acestea când problemele de sănătate sunt incipiente și  ignorarea simptomelor câtă vreme acestea nu sunt invalidante pot avea consecințe dramatice: netratarea afecțiunilor în lipsa unui diagnostic și agravarea lor, apariția complicațiilor, depistarea unor patologii în stări deja avansate în care tratamentul e tardiv, cu impact direct asupra procentului de deces prin cauze evitabile și asupra calității vieții, dar și presiunii asupra sistemului sanitar în termeni de costuri și resursă umană.

Lipsa resurselor financiare dublează lipsa accesului direct la servicii medicale, Spitalul Municipal fiind supraaglomerat și marcat de capacitatea redusă de a mai prelua pacienții din zonele limitrofe în special în ultimul an, în care a funcționat temporar ca spital suport COVID.  Astfel, în lipsa accesului la servicii de sănătate publice, persoanele din grupuri vulnerabile se găsesc în imposibilitatea de a acoperi costurile financiare ale serviciilor de sănătate furnizate în sistem privat.

Deseori, apelarea serviciului de ambulanță și tratarea în cadrul compartimentului de primiri urgențe constituie soluția prin care cei mai vulnerabili pot beneficia de asistență medicală, însă acest tip de servicii poate soluționa doar urgențele medicale, fiind insuficient pentru ameliorarea și monitorizarea stării de sănătate pe termen mediu și lung. În contexul pandemiei și al supraaglomerării spitalelor, de multe ori sistemul public de urgență este insuficient, atât logistic cât și din punct de vedere al resursei umane, pentru a răspunde cererii tot mai mari.

În acest context, proiectul răspunde nevoilor specifice ale beneficiarilor prin intervenții țintite: înființarea unui centru medical comunitar în satul Hetiur – ușor accesibil și locuitorilor din așezările vecine, și a unei unități medicale mobile care se va deplasa periodic în comunități. Astfel, membrii grupului țintă vor putea accesa gratuit servicii medicale de evaluare, diagnostic și tratament dar și analize medicale recomandate de specialiști. Serviciile medicale vor fi dublate de acțiuni de informare, conștientizare și educație pentru sănătate: ateliere/workshop-uri, un ghid ilustrat de educație pentru sănătate și activități educative pentru copii și adolescenți.

Un element de inovație al proiectului constă în abordarea participativă și parteneriatul propus de autoritatea publică locală cu membrii comunității în activități participative și colaborative cu efect benefic asupra sănătății comunității, prin înființarea unui centru de voluntariat în cadrul căruia membri grupului țintă alături de alți voluntari, vor beneficia de instruire în acordarea măsurilor de prim ajutor și monitorizarea și raportarea stării de sănătate a celor mai vulnerabili: persoane cu dizabilități, bolnavi greu deplasabili sau nedeplasabili.

Proiectul aduce așadar o abordare integrată, coordonată și progresivă ca răspuns la nevoile identificate ale grupului țintă care încurajează și sprijină implicarea activă a populației în dezvoltarea unor comportamente individuale și colective (strategia participativă) care favorizează sănătatea (strategia preventivă) alături de asigurarea serviciilor medicale menite să amelioreze și să scadă incidența bolilor, a formelor grave de boală și a complicațiilor (strategia curativă).

Estimăm ca peste 1900 de persoane din grupuri vulnerabile de toate vârstele, dintre care cel puțin 15% de persoane de etnie romă, vor beneficia de: consulturi și evaluări medicale și pachete de analize medicale, în urma cărora eventuale condiții și probleme de sănătate vor putea fi depistate, investigate, tratate și/sau monitorizate cu efecte benefice pe termen scurt, mediu și lung asupra stării de sănătate.

Campania amplă de conștientizare va urmări informarea și educarea beneficiarilor în domeniul medical, pentru a cunoaște factorii de risc și manifestările bolilor pentru a dobândi atitudini și deprinderi favorabile sănătății și pentru a se implica activ în comportamente și acțiuni de prevenire, putând să ia astfel decizii informate cu privire la propria stare de sănătate. Prin crearea unui mediu favorabil și oferira unor informații cu bază medicală științifică într-un limbaj și mod accesibil, proiectul va sprijini membrii grupului țintă să-și dezvolte abilitatea de a lua decizii favorabile sănătății individuale și a familiei și să învețe cum să gestioneze optim boli cronice sau accidente cu impact asupra sănătății, dar și situații în care acordarea primului ajutor până la sosirea ambulanței poate face diferența.

Grupurile țintă secundare vor fi formate din:

– 12 profesioniști din domeniul sănătății, medici și asistenți, de ambele genuri, care profesează în cadrul centrelor și cabinetelor subordinate autorității publice locale (personalul centrului medical din Hetiur, personalul cabinetelor medicale școlare din subordinea Direcției de Asistență Socială Sighișoara, personalul din cadrul compartimentului SMURD etc.).

Aceștia vor beneficia de un curs de formare în managementul calității serviciilor medicale, la absolvirea căruia vor deține un certificat acreditat care  va permite accesul la cursuri de specializare conexe și obținerea unor specializări profesionale superioare;

– 30 de angajați ai autorității publice locale, de ambele genuri, atât personal cu funcție de execuție cât și personal cu funcție de conducere.

Aceștia vor beneficia de activități de instruire și schimb de bune practici asigurate de specialiști din cadrul Municipalității Trondheim, Norvegia. În urma proiectului, toți membrii grupului țintă vor deține o mai bună cunoaștere a politicilor publice incluzive în domeniul sănătății,  asigurarea calității serviciilor publice de sănătate și dezvoltarea unor modele inovatoare, îmbunătățirea abilităților acestora având efect direct asupra activității lor în cadrul instituțional și la locul de muncă, dar și în relația cu cetățeanul în beneficiul căruia sunt furnizate serviciile publice.

 

Obiective, rezultatele așteptate și activitățile proiectului

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul proiectului vizează combaterea bolilor, îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții și creșterea speranței de viață în rândul grupurilor vulnerabile din mediul rural și urban al UAT Sighișoara.

În acord cu acesta, obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și reducerea inegalităților în sănătate pentru cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile de pe raza municipiului Sighișoara, dintre care cel puțin 15% persoane de etnie romă.

Proiectul propune un model de intervenție colaborativ și țintit nevoilor locale, prin următoarele obiective specifice:

Obiectiv Specific 1: Îmbunătățirea infrastructurii medicale prin înființarea unui centru medical complet echipat și funcțional.

Obiectiv Specific 2: Creșterea accesului la servicii medicale de tip preventiv pentru cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurile vulnerabile, dintre care  cel puțin 15% persoane de etnie romă, prin                                   furnizarea de servicii de sănătate.

Obiectiv specific 3: Promovarea sănătății și creșterea nivelului de conștientizare în rândul grupurilor                                   vulnerabile prin activități de informare și educație pentru sănătate.

Obiectiv specific 4: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe a 12 profesioniști din domeniul sănătății în urma unui curs de formare.

În completare, toate activitățile previzionate vor avea rolul de împuternicire (empowerment) a grupului țintă și a comunității locale prin promovarea parteneriatului între autoritatea publică locală, societatea civilă, profesioniști din domeniul sănătății și beneficiari, creând  astfel un climat de încredere și de colaborare și asigurând resurse locale imediate, prin înființarea și furnizarea serviciilor de sănătate chiar în sânul comunităților dezavantajate.

 

REZULTATELE IMEDIATE (OUTPUTS) ȘI REZULTATELE PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU (OUTCOMES) ALE PROIECTULUI

În urma implementării proiectului, pe termen scurt și mediu rezultatele pozitive vor consta în:

Rezultat 1: Acces îmbunătățit la servicii medicale pentru cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile.

Output 1.1 1 centru medical complet echipat și funcțional.

Output 1.2 6 noi locuri de muncă create în domeniul sănătății.

 

Rezultat 2: Îmbunătățirea prevenției în rândul a cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile,

Output 2.1 Cel puțin 1900 de consulturi medicale efectuate.

Output  2.2 Grad crescut de satisfacție al beneficiarilor cu privire la accesul la servicii medicale de calitate.

Output 2.3 1 serviciu medical mobil de tip caravana medicală funcțional.

Output 2.4 30 de caravane medicale derulate.

 

Rezultat 3: Un grad crescut de participare civică în rândul comunității prin acțiuni de voluntariat.

Output 3.1 : 1 centru de voluntariat nou înființat.

Output 3.2 : 1 serviciu nou înființat de monitorizare și raportare a stării de sănătate a bolnavilor cronici cu ajutorul voluntarilor.

Output 3.3 : 50 de voluntari instruiți în acordarea măsurilor de prim ajutor.

 

Rezultat 4: Un grad crescut de conștientizare și informare cu privire la sănătate și prevenție în rândul grupurilor vulnerabile.

Output  4.1 Cel puțin 300 de persoane mai bine informate  și conștientizate în urma derulării Programului ”Atelierele de Sănătate”.

Output 4.2  15 ateliere de informare și educație pentru sănătate derulate în cadrul proiectului.

Output 4.3 Cel puțin 2000 de persoane mai bine informate și conștientizate în urma elaborării și diseminării unui ”Ghid  de Educație pentru Sănătate”.

Output 4.4: 1 ghid de sănătate elaborat și diseminat în rândul grupurilor vulnerabile.

Output 4.5: 120 de copii și tineri sub 18 ani cu un nivel crescut de informare.

 

Rezultat 5: Un nivel crescut de competențe ale profesioniști din domeniul sănătății în ceea ce privește managementul calității serviciilor de sănătate.

Output 5.1 12 profesioniști din domeniul sănătății cu competențe crescute și diplomă de curs acreditat în domeniul medical.

 

Rezultat 6: O inițiativă bilaterală de cooperare, schimb de bune practici și know-how româno-norvegiană

Output 6.1: 30 angajați ai autorităților publice locale mai bine instruiți în dezvoltarea politicilor în domeniul sănătății.

Output 6.2: 1 program de instruire, cooperare și schimb de bune practici româno-norvegian derulat.

 

Pe termen mediu și lung, impactul urmărit în urma implementării proiectului vizează îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții și creșterea speranței de viață la nivelul comunității per ansamblu și cu precădere în rândul grupurilor vulnerabile, lipsite în mare măsură, în prezent, de acces la servicii medicale de tip preventiv.

Prin intermediul proiectului se va desfășura și un schimb de experiență, bune practici și activități de dezvoltare și îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru grupurile vulnerabile.

Prin aceste activități  2 experți din partea Primăriei Trondheim, Norvegia vor efectua o vizită de schimb de experienţă, bune practici și training în România, în scopul asigurării unui transfer de cunoştinţe în beneficiul grupului țintă secundar format din 30 de angajați ai autorității publice locale.

Activitatea se va derula în două etape, respectiv două vizite ale experților norvegieni în Sighișoara.

Timp de 10 zile, membrii grupului țintă secundar vor învăța din experiența administrativă a celor 2 experți în domenii de interes precum dezvoltarea și implementarea politicilor de guvernare incluzivă și a unor modele de incluziune socială dezvoltate și testate cu succes în țările nordice care pot fi replicate și adaptate specificului local și specificului grupului țintă vizat. Cu sprijinul experților norvegieni, angajații autorității publice locale vor identifica, discuta și analiza eficacitatea, accesibilitatea serviciilor publice de sănătate și serviciilor sociale furnizate de autoritatea locală, funcția și obiectivele acesteia în ceea ce privește dezvoltarea unor modele inovative de incluziune socială și acces  crescut la servicii de sănătate, consolidarea capacității de dialog social și cooperare a sectoarelor public și privat. Experiența experților din Norvegia va constitui o resursă importantă in sprijnului angajaților autorității publice locale din aria de implementare a proiectului, menită să faciliteze identificarea metodelor și modelelor de intervenție inovatoare care se pot adapta specificului local și care pot fi folosite în viitor ca bază de pornire în dezvoltarea unor servicii publice incluzive și la standarde ridicate de calitate.